Privacyverklaring

Privacyverklaring
Dit is de Privacyverklaring van de Stichting Mee-Doen Purmerend!, Dom Helder Camarastraat 11, 1447 ZP Purmerend, Email stichting-mee-doen-purmerend@hotmail.com, IBAN: NL 92 RABO 0323 1265 45, KvK 69326657

Algemeen
De stichting respecteert de privacy van al haar contacten en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De stichting is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites die via een link met deze website bereikbaar zijn.

Verwerking van uw persoonsgegevens
De Stichting Mee-Doen Purmerend! onderhoudt een administratie die m.b.t. de administratieve persoonsgegevens is ondergebracht bij de secretaris en m.b.t. de financiële administratie bij de penningmeester. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de stichting. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij  verwijderen gegevens wanneer wij deze niet meer nodig hebben. De opslag en het gebruik van de persoonsgegevens in onze administraties gebeurt met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensverwerking, welke in werking is getreden op 25 mei 2018.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Uw gegevens kunnen gebruikt worden om u uit te nodigen voor evenementen, uitstapjes, etc. en om u door middel van nieuwsbrieven of anderszins te informeren over activiteiten van de stichting. Uw mailadres zal daarvoor alleen gebruikt worden als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, of als uw mailadres al vóór 25 mei 2018 in ons bestand voorkwam. Door u op de website aan te melden voor de nieuwsbrieven geeft u automatisch toestemming om uw mailadres te gebruiken. U kunt het ontvangen van onze nieuwsbrieven, etc. altijd stopzetten via de in een link om u af te melden welke standaard in iedere nieuwsbrief is opgenomen.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als u toestemming hebt gegeven voor die verstrekking. We verwerken daarnaast alleen de persoonsgegevens en bedrijfsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van giften volgens het giftenreglement.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Bij overlijden of opzeggen verwijderen wij uw gegevens binnen 4 weken. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens in onze administratie. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door Stichting Mee-Doen Purmerend!. U heeft altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens in algemene zin, zowel bij de Stichting Mee-Doen Purmerend!, als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitschrijven voor nieuwsbrieven
Als u een gift heeft gedaan of zich heeft aangemeld op onze website dan kunnen uw gegevens door ons worden gebruikt om u te kunnen informeren. In iedere nieuwsbrief  hebben wij standaard een link opgenomen om u uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. U kunt ook een e-mail sturen naar: stichting-mee-doen-purmerend@hotmail.com om u uit te schrijven.

Links naar websites van derden
Op onze website zijn links opgenomen naar websites van anderen. Wij adviseren u het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van anderen omgaan met uw persoonsgegevens.

Slotopmerking
Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring of over hoe Stichting Mee-Doen Purmerend! omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u uw vragen richten aan: stichting-mee-doen-purmerend@hotmail.com Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze Privacyverklaring voor mogelijke wijzingen.

Update historie
15 mei 2021
* De privacyverklaring opgedeeld in logische alinea’s.
* De lezer wordt soms u genoemd en soms je of jij
   In de hele verklaring wordt de lezer nu aangesproken met u
* De naam van de stichting in de hele verklaring consequent
   geschreven als: Stichting Mee-Doen Purmerend!
* Update historie toegevoegd