Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van de Stichting Mee Doen Purmerend!, Veenweidestraat 90, 1441NH Purmerend, stichting-mee-doen-purmerend@hotmail.com, IBAN NL 92 RABO 0323 1265 45, KvK 69326657

De stichting respecteert de privacy van al haar contacten en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De stichting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn.

Verwerking van uw persoonsgegevens
De Stichting Mee Doen Purmerend! onderhoudt een administratie die m.b.t. de administratieve persoonsgegevens is ondergebracht bij de secretaris en m.b.t. de financiële administratie bij de penningmeester. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.
We verwijderen gegevens wanneer we deze niet meer nodig hebben. De opslag en het gebruik van de persoonsgegevens in deze administraties gebeurt met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.
Uw gegevens kunnen gebruikt worden om u uit te nodigen voor evenementen, uitstapjes, etc. en u door middel van nieuwsbrieven of anderszins te informeren.
Uw mailadres zal daarvoor alleen gebruikt worden als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. 
U kunt het ontvangen van die informatie altijd stopzetten via de in de mailings aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de stichting.
Wij verstrekken gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als u toestemming hebt gegeven voor die verstrekking. We verwerken daarnaast alleen de persoonsgegevens en bedrijfsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van giften volgens het giftenreglement.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Bij overlijden of opzeggen verwijderen wij uw gegevens binnen 4 weken. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

U hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens
U hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
U hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door Stichting Mee Doen Purmerend! van uw gegevens.
U hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens, in algemene zin, zowel bij de Stichting Mee Doen Purmerend! als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt zich uitschrijven voor evenementen en nieuwsbrieven
Als u een gift hebt gedaan of mee hebt gedaan aan onderzoek dan kan uw adres, e-mailadres door ons worden gebruikt zodat we u kunnen informeren. In iedere e-mail hebben we een mogelijkheid opgenomen om u uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. U kunt ook een e-mail sturen naar:
stichting-mee-doen-purmerend@hotmail.com om u uit te schrijven.

Op onze website staan links naar websites van derden
Op onze website zijn links opgenomen naar websites van anderen. Wij adviseren u het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van anderen omgaan met uw persoonsgegevens.

Hebt u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring of over hoe Stichting Mee Doen Purmerend! omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan: stichting-mee-doen-purmerend@hotmail.com Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring.

Controleer daarom regelmatig onze Privacyverklaring voor mogelijke wijzingen.